Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Αγρίνιο 2-2-2010

Προτάσεις για την αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου Ανάθεσης Μελετών.

 

Με την  συμπλήρωση σχεδόν  5  χρόνων από την ισχύ του Ν.3316/2005 περί ανάθεσης συμβάσεων Μελετών, έχουν εντοπισθεί προβλήματα και αδυναμίες σε όλη την διαδικασία της ανάθεσης μιας Μελέτης. Τα σημαντικότερα σημεία στα οποία παρατηρήθηκαν προβλήματα και χρειάζεται παρέμβαση είναι τα παρακάτω:

1. Η καθυστέρηση πολλών ετών στην έκδοση πολλών Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται από τον Ν.3316/2005 με αποτέλεσμα την προβληματική εφαρμογή του.

2. Η χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης με τα 3 στάδια  και τις  προθεσμίες   ’’ τρομάζει ’’  τους μικρούς ΟΤΑ  που αναζητούν τρόπους παράκαμψης του νόμου με αποτέλεσμα την συχνή καταστρατήγηση του.

3.Τα Πανεπιστήμια και οι Πανεπιστημιακοί καθηγητές δεν μπορούν να εκπονούν μελέτες με το πρόσχημα των ερευνητικών προγραμμάτων. Να μην επιτρέπεται με νομοθετική ρύθμιση η εγγραφή των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ στο μητρώο Μελετητών.

4. Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες και τα Πανεπιστήμια  είναι αναθέτουσες αρχές και θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις διατάξεις του Ν. 3316/2005

5. Το κριτήριο ανειλημμένων υποχρεώσεων καταργήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3621/2007 με αποτέλεσμα ο φόρτος των εκπονούμενων μελετών να μην αποτελεί μειονέκτημα , κάτι που σαφώς ευνοεί τα μεγάλα γραφεία μελετών.

Οι όποιες δυσκολίες στην βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού που επικαλέστηκαν  για την κατάργηση του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία για την κατάργηση του επειδή αυτή δημιουργεί ανισότητα στην δίκαιη κατανομή των μελετών, ευνοώντας την συγκέντρωση αναθέσεων σε λίγα μεγάλα γραφεία με συνέπεια την περαιτέρω υποβάθμιση και ασφυξία της περιφέρειας.

Προτείνεται η επαναφορά του κριτηρίου ή η αντικατάσταση του με παρόμοιο των Δημοσίων έργων , δηλαδή θεσμοθέτηση ορίων ανεκτέλεστων συμβάσεων η υπέρβαση των οποίων θα αποκλείει τον διαγωνιζόμενο από το 1ο στάδιο του διαγωνισμού ( έλεγχος δικαιολογητικών).

6.Για το κριτήριο της οικονομικής προσφοράς προτείνεται η κατάργηση του η ο περιορισμός της βαρύτητας του .

7.Eνίσχυση  και θεσμοθέτηση κριτηρίων εντοπιότητας  για μικρού οικονομικού αντικειμένου μελέτες με σαφή ενίσχυση  των γραφείων με πτυχία Α και Β τάξης καθόσον  τα γραφεία αυτά που αποτελούν την πλειονότητα στην επαρχία ,υπολείπονται σε υποδομή και οργάνωση των μεγάλων Γραφείων αλλά δεν στερούνται των δυνατοτήτων και της επάρκειας για την εκπόνηση των μελετών αυτών.

8. Παρατηρούνται  πολύ συχνές αναθέσεις με τις διαδικασίες του άρθρου 10, είτε με διαπραγμάτευση είτε με την επίκληση επειγόντων η επερεπειγόντων λόγων και με κατάτμηση του οικονομικού αντικειμένου προκειμένου να εμπίπτουν στις απαιτήσεις του άρθρου 10.

Προτείνεται η κατάργηση της δυνατότητας αυτής ή  ο περιορισμός  και η θεσμοθέτηση απλοποιημένων και συντόμων διαδικασιών ώστε να  γίνεται δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα  η ανάθεση αυτού του μεγέθους μελετών.

9. Με  τον ισχύον πλαίσιο προβλέπεται η δημοσίευση των διακηρύξεων σε 4-5 εφημερίδες πέραν του ενημερωτικού δελτίου και της ιστοσελίδας  του ΤΕΕ  με συνολικό  κόστος 2000-3000 € ,ποσό ιδιαίτερα υψηλό ιδίως για μικρού οικονομικού αντικειμένου μελέτες.

Στην εποχή του διαδικτύου προτείνεται ο περιορισμός των δημοσιεύσεων ή η ανάληψη μέρους του κόστους από την αναθέτουσα αρχή.