Συνάδελφοι

Λόγω μη πρόβλεψης, στο άρθρο 3 του Π.Δ. 71/88, για προσαύξηση του όγκου πυροδιαμερίσματος, παρά μόνο για αύξηση του εμβαδού αυτού, γεγονός που καθιστά το άρθρο σχεδόν μη εφαρμόσιμο, αλλά γεννά και αρρυθμίες στην εφαρμογή του λόγω διάφορων αναγνώσεων - ερμηνειών εστάλη επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ