Συνάδελφοι

Αναρτάται η υπ΄αριθμ. οικ.226/10-02-2016 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του άρθρου 3 του Ν. 4030/2011» για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης.