Εισαγωγή:

Παρατίθεται το επίσημο υλικό που αφορά στον ΚΕΝΑΚ (Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίων & Ενεργειακή Επιθεώρηση) και το οποίο προέρχεται από το ΥΠΕΚΑ καθώς και από το ΤΕΕ

Περιλαμβάνει την σχετική νομοθεσία, το απαιτούμενο λογισμικό (δοκιμαστική έκδοση), τις σχετικές ΤΟΤΕΕ (περιεχόμενα), παράδειγμα εφαρμογής Ενεργειακής Μελέτης και διαδικασία παραγγελίας τελικής έκδοσης λογισμικού & ΤΟΤΕΕ.

 

1.      ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  •  Νόμος 3661/2008  (ΦΕΚ 89/Α/2010) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις»

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yJy1TVyRqoo%3d&tabid=338&language=el-GR

            Τροποποιήσεις του παραπάνω νόμου:

-          άρθρο 10 του Νόμου 3851/2010  «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85/Α/2010).

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=pnhppGnURds%3d&tabid=506

-          άρθρο 28 του Νόμου 3889/2010  «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ώστε να επεκταθεί και στην περίπτωση κτιρίων κατοικίας που προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες (παραθεριστικές κατοικίες).

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h1wqDS%2fNDHg%3d&tabid=506&language=el-GR

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=aiS4GyKxx04%3d&tabid=525&language=el-GR

Εγκύκλιος του ΚΕΝΑΚ:

«Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)» (οικ. 1603/4.10.2010).

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=29ttxP%2b58fw%3d&tabid=508&language=el-GR

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/FEK%20177a.pdf

 2.      ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΤΟΤΕΕ

 

  • ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak

  •   ΤΟΤΕΕ (Περιεχόμενα) & διαδικασία παραγγελίας κανονικού λογισμικού & ΤΟΤΕΕ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TOTEE-ORDER

  3.      ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak