Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. του τμήματος προχώρησε στην κατάρτιση του καταλόγου των πραγματογνωμόνων ανά κατηγορία αφού εξέτασε τις ανάλογες αιτήσεις των συναδέλφων. Η Δ.Ε. ομόφωνα αποφάσισε με την υπ΄αριθμ. 8/11-1-2011  απόφασή της, ο ορισμός των πραγματογνωμόνων να γίνεται με τρόπο αντικειμενικό. Προς τούτο διενεργήθη κλήρωση από την συνάδελφο κα Κιτσάκη Κάτια και την κα Ζαπαντιώτη Μαρία (υπαλλήλους του Τμήματος) παρουσία του Προέδρου του Τμήματος κ. Ρόκου Κωνσταντίνου καθώς και του μέλους της Δ.Ε. κ. Τσιλιμαντού Κωνσταντίνου. Κάθε συνάδελφος έχει λάβει με αυτό τον τρόπο (κλήρωση) αύξοντα αριθμό ο οποίος και θα τηρείται για τον ορισμό του ως πραγματογνώμονα σε αιτηθείσα πραγματογνωμοσύνη της κατηγορίας που αυτή ανήκει. Ο κατάλογος πραγματογνωμόνων είναι:  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ