ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΕ (22-2-2011)

 Συνάδελφοι

Είναι διαπιστωμένο (και από το ΥΠΕΚΑ) όχι όμως γνωστό σε όλους τους συναδέλφους ότι το Πρόγραμμα του ΤΕΕ που αφορά την έκδοση Π.Ε.Α. κτιρίου παρουσιάζει σφάλμα κατά την δημιουργία των σεναρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου.

Το ανωτέρω πρόβλημα είναι καίριο για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον», ενώ η ύπαρξή του δεν επηρεάζει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης όταν αυτό αφορά μεταβιβάσεις ή μισθωτήρια.

Προς τούτο στάλθηκε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Σπίρτζη Χρήστο η οποία κοινοποιήθηκε στην Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη, στον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, στα μέλη της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. και στα περιφερειακά τμήματα του Τ.Ε.Ε.

Η επιστολή έχει ως εξής:

"Συνάδελφε Πρόεδρε

Στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» το οποίο αποτελεί έναν από τους αναπτυξιακούς μοχλούς και από το οποίο προσδοκάται σημαντική τόνωση του κύκλου εργασιών στα τεχνικά επαγγέλματα με δράσεις που στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της Χώρας προ του 1980 και προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα σε συναδέλφους αλλά και να μην συμβεί υστέρηση στην απορρόφηση των κονδυλίων πρέπει :

Άμεσα να γίνει διόρθωση στο λογισμικό του ΤΕΕ καθώς όπως σας είναι γνωστό έχει διαπιστωθεί λάθος σε αυτό (γνωστό και στο ΥΠΕΚΑ) αφού κατά την δημιουργία αντιγράφων προκειμένου να προταθούν σενάρια ενεργειακής βελτίωσης του κτιρίου και χωρίς να έχει γίνει καμμία παρέμβαση σε αυτό εμφανίζονται μειωμένες καταναλώσεις στο σύστημα θέρμανσης. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά καθιστά αδύνατη την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης το οποίο είναι προαπαιτούμενο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» καθώς ο κάθε συνάδελφος που φέρει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει σε προτεινόμενα σενάρια.

Μέχρι το πρόβλημα στο λογισμικό του ΤΕΕ διορθωθεί κρίνεται επιβεβλημένο η ύπαρξή του να γίνει γνωστή με ανάλογη ανακοίνωση από το ΤΕΕ προς όλους τους ενεργειακούς επιθεωρητές ούτως ώστε να μην προχωρούν σε Π.Ε.Α. κτιρίου όσον αφορά το «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον».

Σημειώνουμε ότι τούτο είναι απαραίτητο καθώς το πρόβλημα δεν έχει γίνει αντιληπτό από όλους τους συναδέλφους και πολλοί από αυτούς προχωρούν ή έχουν προχωρήσει σε προτεινόμενα σενάρια επεμβάσεων τα οποία δεν θα επιφέρουν την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο που έχουν υπολογίσει με ότι σημαίνει αυτό για τους συναδέλφους αλλά και την επιτυχία του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον».