Συνάδελφοι

Αναρτάται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: "1η εντολή μεταφοράς πιστώσεων της ΣΑΤΑ 2011 στους Δήμους για Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες". Η απόφαση έχει ως εξής;

ΑΠΟΦΑΣΗ