Δημοσιεύθηκαν στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) με αριθμό ΦΕΚ 1581/Β/30-6-11 δύο Υπουργικές Αποφάσεις του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. οι οποίες αφορούν:
α) Την τροποποίηση παλαιότερης Υ.Α. (ΔΜΕΟ/α/οικ/1161 ΦΕΚ 1064/Β/2005) για τη βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών του Ν. 3316, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011.
β) Την προσαρμογή των Προτύπων Τευχών Προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 6 έως 9 του Ν. 3316, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3919/2001.