Αγρίνιο 25-08-2011

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΤΕ ΒΑΝΚ

Συνάδελφοι

Στα πλαίσια υλοποίησης του ειδικού προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης Ελλήνων Τσιγγάνων σε εφαρμογή των όρων της υπ΄αριθμ. 33165/23-6-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 780Β) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με την αριθ. 15654/31-3-2011 όμοια απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 512Β) παρακαλούνται οι συνάδελφοι (Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί Μηχανικοί) που έχουν έδρα τον Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου και οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την ΑΤΕ ΒΑΝΚ (Κατάστημα Μεσολογγίου) για το συγκεκριμένο πρόγραμμα να καταστήσουν τούτο γνωστό στο Περιφερειακό μας Τμήμα είτε με αποστολή email στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. είτε αποστέλλοντας τηλεμοιοτυπία (φαξ) στο 26410-31506 ή εγγράφως στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Π. Σούλου 11, στο Αγρίνιο.

Η συνολική αμοιβή του συνεργαζόμενου Μηχανικού θα ανέρχεται εως 1% επι του ποσού του χορηγηθέντος δανείου.

Οι συνάδελφοι που ζητούνται απο την Τράπεζα είναι δύο (2) το πλήθος, θα υποδειχθούν δε από το ΤΕΕ (Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας) στα πλαίσια συνεργασίας του ΤΕΕ και της ΑΤΕ ΒΑΝΚ. Στην περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων οι δύο συνάδελφοι θα προκύψουν από κλήρωση.

Καταληκτική ημερομηνία μέχρι και την Παρασκευή 02 /09/2011.

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

 

ΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ