Συνάδελφοι

Στο κείμενο του Σχεδίου Νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης , ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου (άρθρο 49 παρ. 16), προβλέπεται ότι «οι βεβαιώσεις πριν την σύνταξη των Συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΤΕΕ και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου»

Καταρχάς διευκρινίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων αυτών έχει ορισθεί από την δημοσίευση του σχετικού νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η οποία δεν έχει γίνει αλλά αναμένεται στις επόμενες ημέρες.

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ:

 Α. ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Είναι προαπαιτούμενο να περαιωθεί η διαδικασία της ρύθμισης (όχι μόνο υποβολή της δήλωσης) και τότε στην ένδειξη ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ εμφανίζεται αρχείο PDF που είναι η βεβαίωση του Μηχανικού.

 Β. ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Προχωράμε στην διαδικασία ως να υπήρχε αυθαίρετο αλλά με συμπλήρωση παντού μηδενικών στοιχείων. Το μόνο στοιχείο που θα συμπληρωθεί θα είναι το στοιχείο της συμφωνηθείσας αμοιβής (για την βεβαίωση).

Με την ολοκλήρωση (μηδενικό πρόστιμο) όμοια με την πρώτη περίπτωση στα Πρόσθετα Στοιχεία εμφανίζεται αρχείο PDF που είναι η βεβαίωση του Μηχανικού.

Και στις δύο περιπτώσεις ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου είναι αυτός της δήλωσης.

Επίσης στο σχέδιο Νόμου και έτσι όπως είναι η γραμματική διατύπωση προβλέπεται ότι (με την έναρξη ισχύος του για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή προαπαιτούμενο θα είναι και η ύπαρξη εξαρτημένου τοπογραφικού.

Ως προς το τελευταίο γίνονται προσπάθειες να υπάρξει τροποποίηση ώστε αυτό να περιοριστεί εκεί που πράγματι είναι αναγκαίο.

Fermuarın mucidi:Gideon Sundback hayatı...