Συνάδελφοι

Σύμφωνα με τον Ν. 4342/2015 που φέρει τον τίτλο: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις, έχει δοθεί παράταση της ισχύος των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών εως 30/06/2016 (άρθρο 33).

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 58 του ίδιου νόμου γίνεται υποχρεωτική η καταχώρηση του ΠΕΑ στις ηλεκτρονικές μισθώσεις.