ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε

 

Καλούνται τα Μέλη του ΤΕΕ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλώσει, να ενημερώνουν άμεσα το ΤΕΕ με τους εξής τρόπους:

 

  1. Μέσω των Υπηρεσιών του MyTEE (τα Μέλη που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης)
  2. Με τη συμπλήρωση του παρακάτω Δελτίου

 

Το δελτίο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να το αποστέλλουν:

  • στo FAX : 210 3221772 ή
  • ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Νίκης 4, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ (με την ένδειξη για το ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΕ)
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ:……………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:……………………………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:…………………………………………………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………………………………………………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………………………………….

Α.Φ.Μ……………………………………………………………

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΔΟΣ:…………………………………………………….ΑΡΙΘΜΟΣ:……………………Τ.Κ.:………………

ΠΟΛΗ:…………………………………………………….ΝΟΜΟΣ:………………………………………………

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ/Α………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ………………………………………………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ……………………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ