Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κατά την 9η/13-05-2016 συνεδρίασή της αποφάσισε την σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία του σχεδίου Νόμου ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση και βιογραφικό στα γραφεία του ΤΕΕ/Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Πάνου Σούλου 11, Αγρίνιο) ή αποστέλλοντας τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 26410-31506 ή email στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. εως την Δευτέρα 30 Μαϊου 2016.

Οι συνάδελφοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον επιθυμητό είναι να έχουν εμπειρία είτε ως εργολήπτες Δημοσίων Έργων , είτε ως Μελετητές για Δημόσια Έργα , είτε ως επιβλέποντες (Δημόσιοι Υπάλληλοι) σε Δημόσια Έργα ή Μελέτες.

 

ΑΙΤΗΣΗ