Συνάδελφοι

παρόλες τις προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει απο μέρους μας προκειμένου το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή Τριχωνίδας με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο να λυθεί, τούτο δεν κατέστη δυνατόν. Προς τούτο απεστάλη η εξής επιστολή - αίτημα προς τον Πρόεδρο  κ. Ι. Γαμβρίλη ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Κύριε Πρόεδρε

Σας είναι γνωστό από προγενεστέρα σταλείσα προς εσάς επιστολή Διαμαρτυρίας του Περιφερειακού μας Τμήματος ότι στην περιοχή του Αγρινίου υπάρχει πρόβλημα που επέφερε η από 31-5-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας «περί αναστολής επι πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ» η οποία έκτοτε εφαρμόζεται από όλα τα φαρμακεία της περιοχής Τριχωνίδας.

ΕΠΕΙΔΗ

Α)Οι οχλήσεις των συναδέλφων είναι έντονες και σαφώς δικαιολογημένες.

Β) Δεν διαφαίνεται το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου να προχωρά σε άρση της απόφασής του , παρόλες τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση αυτή.

Γ)οι ελεγκτές ιατροί ακόμη δεν έχουν οριστεί με αποτέλεσμα την διόγκωση του προβλήματος.

 H Δ.Ε. του τμήματός μας με ομόφωνη απόφασή της

 ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ

Να προχωρήσετε σε καταγγελία της σύμβασης που υπάρχει μεταξύ του ΤΣΜΕΔΕ και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας και να προκηρυχθεί νέα τέτοια, προκειμένου να επέλθει λύση του προβλήματος.

Το παρόν κοινοποιείται και στον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας κ. Παπαθανασόπουλο Ευάγγελο ως ύστατη προσπάθεια προκειμένου να θέσει ξανά ως θέμα προς συζήτηση το πρόβλημα στο Δ.Σ. του Συλλόγου, σημειώνοντας και πάλι από μέρους μας ότι στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία οι συνάδελφοι Μηχανικοί είναι αυτοί που επωμίζονται το δυσβάσταχτο βάρος μιας διαφοράς (μεταξύ ΤΣΜΕΔΕ και Φαρμακευτικού Συλλόγου) για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν".