Νέα επιστολή απεστάλη απο τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Ρόκο Κων/νο προς τον αρμόδιο υφυπουργό Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντόλια Γεώργιο η οποία και κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρου του ΤΕΕ, τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ και στα Περιφερειακά Τ.Ε.Ε. προκειμένου να επιτευχθεί άμεση και επιτυχής λύση του προβλήματος σχετικά με τη μη λειτουργία των ΕΠΑΕ και ΣΧΟΠ. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ

Όπως γνωρίζετε πανελλαδικώς, λαμβάνει χώρα το μείζον πρόβλημα της μη λειτουργίας των συλλογικών οργάνων Ε.Π.Α.Ε. και Σ.Χ.Ο.Π. με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να εκδοθούν το μεγαλύτερο μέρος των οικοδομικών αδειών αλλά και να μην είναι δυνατή η πραγμάτωση πλήθος άλλων σημαντικών και καίριων για την παραγωγική διαδικασία διοικητικών πράξεων.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί επιτακτική ανάγκη και πρέπει να λάβει χώρα άμεσα, καθώς η ταλαιπωρία τόσο των συναδέλφων όσο και των πολιτών είναι μεγάλη.

Επειδή κατά δηλώσεις σας το πρόβλημα θα διευθετηθεί αρχικά με παράταση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων μέχρι να επέλθει η οριστική λύση, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε αυτή να ισχύσει και για τις Ε.Π.Α.Ε. και τα Σ.Χ.Ο.Π. των οποίων έχει λήξει η θητεία τους, λόγω εκπνοής της χρονικής τους διάρκειας.

 Σε αντίθετη περίπτωση σε αρκετές περιοχές της χώρας θα εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα καθώς δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα ανωτέρω συλλογικά όργανα καθώς αυτή την χρονική στιγμή δεν έχει αρμοδιότητα ουδείς να συστήσει νέα τέτοια".