Συνάδελφοι

Λόγω πολλών ερωτήσεων που διατυπώνονται απο πολλούς συναδέλφους σχετικά με το ΓΠΣ Αγρινίου και την παραλαβή της μελέτης αυτού, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. προχώρησε στην κάτωθι ενημερωτική ανακοίνωση: 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σχετικά με την παραλαβή της μελέτης του Γ.Π.Σ. Αγρινίου η οποία ήρθε ως θέμα προς συζήτηση προ ημερησίας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου της 30ης Μαϊου 2011 με την μορφή του κατεπείγοντος , η θέση του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ως προς αυτό, είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά του Δ.Σ. όπως αυτή εκφράσθη από τον εκπρόσωπό του (συντάξας) και με την οποία υπομνήθηκαν τα εξής:

  • Η σπουδαιότητα του θέματος (παραλαβή μελέτης ΓΠΣ) δεν συνάδει με το να συζητηθεί αυτό εκτός ημερήσιας διάταξης.
  • Το κατεπείγον του θέματος λόγω απώλειας χρημάτων της αμοιβής της μελέτης δεν αιτιολογείται αφού η καταληκτική ημερομηνία (του προγράμματος) είναι η 31-12-2012.
  • Η μη αναφορά (ούτε επιγραμματικά) από τον εισηγητή του Δ.Σ. στις αλλαγές – συμπληρώσεις που έγιναν στο Γ.Π.Σ. αλλά η απλή διαβεβαίωση ότι αυτές είναι ελάσσονος σημασίας, αποτελεί γεγονός το οποίο δεν δυνάμεθα να επιβεβαιώσουμε αφού περαιτέρω πληροφόρηση δεν υπήρξε αλλά ούτε είχαμε.
  • Ο ρόλος μας ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας επι της ουσίας του θέματος απέναντι στο σώμα των Δημοτικών Συμβούλων δεν μπορούσε να εκπληρωθεί αφού δεν είμασταν ενημερωμένοι επι του ζητήματος.
  • Η εκφρασμένη θέση προς τον Δήμαρχο Αγρινίου της Δ.Ε. για προσφορά κάθε βοήθειας του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προς ολοκλήρωση του ΓΠΣ δεν ενδυναμώνεται με την τακτική της μη ενημέρωσης μας και παραπέμπει σε απαξίωση του θεσμοθετημένου ρόλου μας .
  • Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η παραλαβή της μελέτης (εκτός Η.Δ.- κατεπείγον) με έντονο το στοιχείο του αιφνιδιασμού , χωρίς ενημέρωση και με την απλή διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές οι οποίες χρήζουν συζήτησης δεν προσφέρει στην διαφάνεια , έννοια εξαιρετικά χρήσιμη για κάθε ζήτημα επιπλέον όμως εξόχως κρίσιμη αλλά και αναγκαία για το εν λόγω θέμα.
  • Με την μη ενδελεχή συζήτηση του θέματος και την ταυτόχρονη πλήρη ανάδειξη της μικρής σημασίας των αλλαγών , που αυτή θα επέφερε, παραμένει ο κίνδυνος μελλοντικών προσφυγών που ως αποτέλεσμα μπορεί να έχουν  περαιτέρω καθυστέρηση της έγκρισης του Γ.Π.Σ.
  • Προτάθηκε να μην συζητηθεί το θέμα εκτός Η.Δ. (ως κατεπείγον) αλλά να συγκληθεί ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. εντός δεκαημέρου στο οποίο θα μπορέσει να υπάρξει διεξοδική συζήτηση και ενημέρωση όλων.

Επίσης γίνεται σαφές για μια ακόμη φορά ότι το ΤΕΕ καμία πολιτική ή άλλη σκοπιμότητα εξυπηρετεί, παρά μόνο τον ρόλο του ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, και κάθε τέτοια υπόνοια αποκρούεται εντόνως. Μεγίστη εξάλλου απόδειξη ότι στο συγκεκριμένο Δ.Σ. η παραλαβή της μελέτης του ΓΠΣ ψηφίστηκε τόσο από τους συμβούλους της συμπολίτευσης όσο και από τους συμβούλους της μείζονος αντιπολίτευσης, και μόνο οι σύμβουλοι της ελάσσονος αντιπολίτευσης απείχαν επικαλούμενοι τη μη επαρκή ενημέρωση.

Τέλος γίνεται γνωστό ότι το ΤΕΕ Αιτ/νίας στη συνέχεια ζήτησε με αίτησή του (3-6-2011) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αγρινίου να μας παρασχεθεί η απόφαση παραλαβής της μελέτης του ΓΠΣ του Δ.Σ., η εισήγηση της υπηρεσίας καθώς και η πλήρης μελέτη (κείμενο, χάρτες) προς ενημέρωσή μας.

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Ρόκος Κωνσταντίνος